Jelenlegi hely

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

 
Cím:1039 Budapest, Csobánka tér 7
Telefon:(+36-1) 243-2710, (+36 1) 243-2760
 
Bemutatkozás
A Veres Péter Gimnáziumot a III. kerületi önkormányzat alapította 1986-ban. Az iskola akkori igazgatója, Tiszavölgyi István és a tantestület olyan program megvalósítását kezdte el, amelynek célja a személyiség komplex fejlesztése. Pedagógiai munkánk az emberi értékekre épül, és a személyiség harmonikus fejlesztését célozza. Az iskola két képzési formában – négy- és nyolc évfolyamos – közel hatszáz diákot nevel és oktat. Jelenleg olyan átfogó programot kínálunk a diákoknak és a szülőknek, amelyben egységet alkot:
 
1. A magas szintű tudás megszerzése
Támogatjuk a tehetséges és kreatív diákok szellemi fejlődését, az iskolai és az országos tanulmányi versenyekre való sikeres felkészülését. Elsősorban a matematika, fizika, informatika, történelem és az idegen nyelvi versenyeken érünk el országosan jegyzett eredményeket. A nálunk érettségizett diákok nem csak bejutnak a felsőoktatásba, hanem sikeresen befejezik azt.
A leggyakrabban választott és elért továbbtanulási irányok:
 
műszaki tudományok
30%
orvosi, gyógyszerész
16%
közgazdaságtan, gazdálkodás
14%
jog
8%
kereskedelem, vendéglátás
8%
bölcsész
7%
agrár
5%
egyéb
12%
 
2. Az egészséges testi fejlődés
Diákjainknak a testnevelési órákon túl a sportolási lehetőségek széles választékát biztosítjuk iskolánkban. Megteremtettük a mindennapos testedzés lehetőségét a tanítási időhöz kapcsolódva. Az egészséges életmód kialakítása és a testi fejlődés szempontjából döntő a rendszeres sportolás – vagy az iskolában, vagy sportegyesületben.
 
3. A személyiség harmonikus fejlődése
Olyan kötelező, kötelezően választható, és végül szabadon választható tevékenységek rendszerét dolgoztuk ki, amelyben az oktatás mellett, hangsúlyos a néptánc, a hangszeres zene és az ének tanulása. Megszerzett tudásukat tanulóink az iskolában ünnepi alkalmakkor, a néptánc- és a zenei gálán, és az iskolán kívüli fellépéseiken, közönség előtt is bemutatják.
 
Az iskolai élet, a kirándulások és táborozások (kosárlabda- és röplabda tábor, erdélyi sítábor, kézműves-, erdélyi turisztikai- és tánctábor, a tiszai vízitúra) lehetőséget biztosítanak a közösségért és a közösen végzett munka örömének megismerésére. Az iskola ezeken kívül a szabadidő kulturált eltöltésére is számos lehetőséget kínál (tantárgyi szakkörök, filmklub, színjátszó kör, fotószakkör, néptánc, hangszeres zene…).
 
Természetesen mindezt csak a fenntartó 03. Tankerület, a működtető Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szülők által működtetett Alapítvány támogatásának köszönhetően tudjuk biztosítani diákjainknak. Szoros, a kölcsönösségen alapuló kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, egyre több olyan programot valósítunk meg, amelyen a tanár, a szülő és diák közösen vehet részt.
Meghatározó elvként valljuk és biztosítjuk, hogy az iskola által szervezett programokon, tanulmányi versenyeken, rendezvényeken, nyelvi cseréken és táborozáson minden érintett diákunk – a család anyagi helyzetétől függetlenül – részt vegyen, vehessen. Ebben is segíti munkánkat az oktatási alapítvány. Ezeken túl, három éve tanulmányi ösztöndíjat nyújt a tehetséges, szociálisan rászoruló diákoknak.
 
A tanulmányi munka eredményei
Gimnáziumunk mindig is kiemelt feladatának tartotta az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való sikeres felkészítést. Az elmúlt öt év felvételi dolgozatai átlaga alapján a középiskolák rangsorában iskolánk az országos listán az első tíz között szerepel. A gimnázium országos hírnevét, ismertségét többek között a tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeinek köszönheti. Tanulóinknak jelenleg már mintegy 50%-a indul valamilyen országos versenyen, többségük az évek során egyre jobb eredményt ér el. A felkészülésben komoly segítséget jelentenek az iskola indulása óta megrendezett háziversenyek. Vannak olyan tanulmányi versenyek, amelyen az országos döntősök 5-10%-a VPG diákjai közül kerül ki. Az utóbbi időben a döntőbe jutottak száma évente 70 körüli volt, közülük 20-30-an értek el 1-10. helyezést.
 
Az igényeknek megfelelően a képzésben nagy jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvek tanulásának. A nyolcosztályos rendszerben 5-10. évfolyamig az egyik osztály a német vagy az angol, a másik pedig az angol nyelvet tanulja emelt óraszámban. A 6. és a 7. évfolyamon az első nyelv mellett diákjaink latin és az 5. évfolyamon ógörög nyelvet tanulnak, a 9. osztálytól angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol nyelvet választhatnak második idegen nyelvként.
 
A négyosztályos rendszerben első nyelvként szintén az angol vagy a német nyelvet tanulhatják emelt óraszámban a diákjaink, és ők is választhatják az angol, német, olasz, francia, orosz és a spanyol nyelvet második nyelvként. Igény esetén a latin tanulását is biztosítjuk.
 
Nyelvoktatási rendszerünk hatékonyságát leginkább a végzős tanulóink nyelvvizsga bizonyítványainak mennyisége igazolja. Az országos rangsorban az első tízben szerepelünk.
Nagyban segíti az idegen nyelvek oktatását az iskola külföldi kapcsolatrendszere. Immár 25 éve partnerünk a stuttgarti Merz-Schule. A rendszeres cserék sokat segítettek abban is, hogy tanulóink európai látókörrel rendelkezzenek. Az angol nyelvi diákcsere rendszeres lehetősége is biztosított. Erdélyi testvériskolánk a székelyudvarhelyi Református Líceum, a Tanítóképző és az oklandi általános iskola.
A négyosztályos képzés cseréje egy lengyel középiskola.
 
A megfelelő szintű informatikaoktatás feltételei az iskolában adottak, az iskola valamennyi tanulója megszerzi a ma korszerűnek számító ismereteket. A kötelező képzés az ECDL vizsgák letételével zárul.
Az intenzív hétnek több célja van. Az 5-8. évfolyamon projekteket készítenek, bővítik tudásukat, és részt vehetnek az iskola fejlesztési munkáiban. A felsőbb évfolyamok tanulói belső vizsgákra, nyelvvizsgára és érettségire készülnek magasabb óraszámban.
Belső vizsgarendszerünk felkészíti diákjainkat az írásbeli és a szóbeli megmérettetésekre, kialakítja a megfelelő vizsgarutint.
 
És a tanórán kívül?
A hagyományos tanórákon kívül a Veres Péter Gimnázium több olyan lehetőséget is kínál diákjainak, amely a középiskolák többségéből hiányzik.
Pedagógiai programunkba fontos szerepe van a néptánc oktatásának. A tánctanulásban fejlődik a diákok összpontosító képessége, a ritmusérzékük és térérzékelésük. A tánc javítja fizikai állóképességüket, testalkatukat, formálja mozgásuk koordinációját. A közös tánc fejleszti a közösségbe való tartozás érzését és igényét, alkalmazkodó és kapcsolatteremtő képességüket. A közönség előtti szereplés fejleszti önbizalmukat, kommunikációs technikájukat, önismeretüket, gazdagodik érzelmi életük. Gimnáziumunk és a stuttgarti Merz-Schule közötti kapcsolat egyik pillére a néptánc. A táncosok évente Baden-Württemberg fővárosába utaznak, edzőtáboroznak, fellépéseket tartanak. A népművészet, a népi kultúra megismerése, megbecsülése az identitás forrása, és nyitottabbá teszi tanulóinkat más kultúrák befogadására is.
 
Az átlagosnál nagyobb hangsúlyt kap a zenei képzés. Az idekerülő kisdiákok zenei műveltségük megalapozására két évig a délutáni foglalkozások keretében furulya- és szolfézsoktatásban részesülnek. A harmadik tanévben az érdeklődőbbek további zenetanulási lehetőségekből választhatnak: citera, furulya, fuvola, klarinét, rézfúvós hangszerek (trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba). Az iskolai zenekarban a legjobb növendékek szerepelhetnek. A színjátszó kör, a zenekar és a néptánccsoport sok helyről kap szereplési felkérést és a külföldi testvériskoláktól is kapnak meghívást. A tánccsoport még a felkészítő táborát is a német testvériskolával együtt tartja.
 
A testnevelési órákon kívül tanulóinknak délutáni sportfoglalkozásokat biztosítunk. A foglalkozásokon kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tenisz, zenés gimnasztika közül lehet választani. Legeredményesebb versenyszámunk a röplabda, az iskola csapatai többször kerültek országos döntőbe.
 
Színjátszó kör, fotószakkör segíti a szabadidő hasznos eltöltését.
 
Ökoiskola
Az iskola környezeti nevelési és egészségnevelési programja régóta működik, és igen magas szinten foglakozik a fenntarthatóság kérdéskörével.
Az ötödik, hatodik osztályban az osztályfőnöki délutánok keretében megismerkednek a diákok kerületünk és városunk épített és természeti értékeivel, valamint a környezetbarát, egészséges életvitellel.
 
Az épület környékén, belsejében és az udvaron a növényzetet folyamatosan ápoljuk, bővítjük. Nyitvatermő gyűjteményünk igen szép példányokkal büszkélkedhet. Az udvarban található növény fajokat fokozatosan feliratokkal látjuk el, így hívjuk fel rá a diákság figyelmét. Ezek a táblák a gyógy- és fűszernövények esetén felhasználási javaslatot is tartalmaznak. A gyógynövénykert betakarítása folyamatos, és szakköri keretek között meg is kóstolhatják az ismert vagy ismeretlen gyógynövényből készült teákat. Emellett a gyógynövények illóolaját is megpróbáltuk kinyerni, és természetes illatosítókat, szappant készítettünk belőle.
 
A hulladék szelektív gyűjtését sikeresen bővítettük, idén már a papír, elem, kerti hulladék, nyomtató patron mellett minden szinten elhelyeztünk PET palack gyűjtőket is.
A környezetbarát közlekedést segíti, hogy újabb biciklitárolót kaptunk a régi mellé, és a régit sikerült befedni.
 
Oktatásunk erredményessége
Az iskolában folyó munka egyik fontos szelete az oktatómunka eredményessége. Az alábbi grafikonok erről a munkáról adnak tájékoztatást az érdeklődőknek. Az anyag tematikus bontásban került feldolgozásra. A megjelenített területek:
  • A középszintű és emeltszintű érettségi- és a felvételi eredmények
  • Az országos tanulmányi versenyek eredménye
  • Az iskolai tanulmányi eredmények
  • Az országos kompetenciamérések eredményei
Ezekre büszkék vagyunk. A nevelés eredményességét grafikusan nem ábrázolhatjuk. Erről autentikus tájékoztatást jelenlegi és volt diákjai és szüleik adhatnak, illetve némi bepillantást enged az iskola honlapja.
 
Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Ha egyedül érzed magad, ülj le a barátság-padra!

Ha egyedül érzed magad, ülj le a barátság-padra!

Egyszerű ötlet: egy különleges pad segít barátokat találni azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs kivel játszaniuk, beszélgetniük. Te kipróbálnád?
Dr. Illés Nóra: Természetes házi gyógymódok megfázás ellen - mit tehetünk orrfolyás, köhögés, torokfájás esetén?

Dr. Illés Nóra: Természetes házi gyógymódok megfázás ellen - mit tehetünk orrfolyás, köhögés, torokfájás esetén?

Épp hogy elindult az iskola máris betegek lettünk…, 5-10 nap hiányzás, nem csak a munkahelyek végett nagyon rizikós, de bepótolni sem túl egyszerű az iskolás gyerekeknek a kimaradt hatalmas óraszámokat. Ha megbetegszünk vagy a gyerekek betegednek le, fontos tudnunk, hogy nem csak gyógyszerekkel tudjuk a betegségeket kezelni, hanem nagyon sok gyógyhatású otthoni praktikákkal is segíthetjük a gyógyulást. 
A reggeli indulás, kész káosz? - 20 egyszerűen megvalósítható ötlet, hogy jól induljon a nap

A reggeli indulás, kész káosz? - 20 egyszerűen megvalósítható ötlet, hogy jól induljon a nap

„Ha a reggel jól indul, jó lesz az egész napod” tartja ugyebár a mondás, de reggel annyiszor nem indul jól a napunk.  Mi szülők általában rohanunk, már a reggelünk is néha egy kész cirkuszi mutatvány, egyensúlyozunk a kötélen a reggeli rituálék között, kapkodunk, feszültek vagyunk, sürgetünk, néha veszekszünk, és néha elkésünk… De, hogy tudjuk mindezt elkerülni, és boldogabbá tenni a reggeli indulást? Fogadjátok szeretettel Jamrik Márta tanácsait.
Önállóan olvasna a gyermekem, de milyen könyvet válasszak neki?

Önállóan olvasna a gyermekem, de milyen könyvet válasszak neki?

Az olvasás maga, a titkok és kalandok világába való repülés. De hogy repüljön egy, az olvasást most kezdő gyerek? Különlegesen szerkesztett könyvekkel segíthetünk nekik. De milyen könyvet és hogyan válasszunk nekik?

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére